QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Công văn số 198/UBND-THVX ngày 05/5/2020 của UBND tỉnh Đồng Tháp, về việc quản lý dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường.

THÔNG TƯ 27 BAN HÀNH ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TIỂU HỌC

THÔNG TƯ 32 BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

strapline-website_4_orig

School-Baner - Copy

Kiểm tra trực tuyến

Toán 5

Giáo viênththitranlapvo1 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay

Tiếng việt 4

Giáo viênththitranlapvo1 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay