BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

TT Họ và tên Nữ Năm sinh Chức vụ Ảnh đại diện
1. Trần Thị Lệ Hằng x 1967 Chủ tịch công đoàn  87875443.199001
2. Trần Thị Tím x 1975 Phó Chủ tịch công đoàn  87875443.199803
3. Trương Quang Khánh 1978 UV. BCH  87875443.200102
4. Lê Thuỵ Ngọc Tuyền x 1979 UV. BCH  87875443.200402
5. Nguyễn Khắc Vũ 1979 UV. BCH  87875443.200202