10Th12/20
van ban

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

3. PL2_ Noi dung Huyen 2. PL1_Danh muc 2. PL1_Danh muc4. PL3_ Noi dung Huyen1536_QĐ-UBND-HC_03102020-signed