TT Họ và tên Chức vụ Lĩnh vực phụ trách Ảnh
  1 Thầy Dương Minh Hùng Hiệu trưởng Phụ trách chung IMG_0012
  2 Thầy Nguyễn Tấn Sang P. Hiệu trưởng Phụ trách chuyên môn 87875443.199403
  3 Cô Đoàn Thị Yến Nhi Tổ trưởng chuyên môn Tổ 1 87875443.198101
  4 Cô Nguyễn Thị Thanh Thủy Tổ trưởng chuyên môn Tổ 2  87875443.198901
  5 Cô Trương Thị Thanh Thủy Tổ trưởng chuyên môn Tổ 3  87875443.199804
  6 Thầy Phạm Văn Đức Tổ trưởng chuyên môn Tổ 4  87875443.199802
  7 Cô Trần Thị Lệ Hằng Tổ trưởng chuyên môn Tổ 5 87875443.199001
  8 Thầy Nguyễn Tấn Sang Tổ trưởng Tổ Văn phòng 87875443.199403