CHI ĐOÀN NHÀ TRƯỜNG

TT Họ và tên Nữ Năm sinh Chức vụ Ảnh đại diện
1. Trương Thị Thuỳ Dung x 1986 Bí thư chi đoàn  87875443.200602
2. Hà Thị Nguyệt Hà x 1988 Đoàn viên  87875443.200604
3. Võ Thị Hoàng Diễm x 1989 Đoàn viên